Ramazan je mjesec posta, mjesec pokajanja, mjesec čuvanja od grijeha, mjesec bogobojaznosti, mjesec ustrajnosti i odricanja u ime Allaha, mjesec zikra i mnogobrojnih ibadeta, mjesec ljubavi, bratskih susreta, opraštanja i potpomaganja, mjesec Kur’ana, lejletul-Bedra, lejletul-Fetha i lejletul-Kadra. Lejletul – Kadr je praznik, jedinstven u čitavoj povijesti ljudskog roda, darovan ljudima sa vrijednošću trajnog karaktera i posebnog značaja. Taj dar je dat Muhammedu a. s. i njegovom ummetu sa objavom Kur’ana a. š.

NOĆ KUR’ANA: Kako je Kur’an počeo dolaziti u formi riječi na zemlju, među ljude, pitanje je koje je interesovalo i interesuje svakog muslimana i sve druge koji se bave istorijom Kur’ana i islamske misli. Hazreti Aiša r. a. je pričala: “Prvo što je prethodilo objavi Božjeg poslanika bili su istiniti snovi. Sve što bi vidio u snu dolazilo bi poput svjetla dana. Kasnije je Muhammed a. s. zavolio samoću, te bi se osamljivao u pećini Hira. Tu je boravio u pobožnosti i provodio brojne noći u molitvi ne silazeći svojima. Za to bi se, prethodno, snadbio hranom. Kasnije bi se povratio Hatidži i opet se snadbio kao i ranije i tako dok mu ne stiže Istina, a on u pećini Hira. Melek Džibril mu je došao i rekao: “Ikre … “ ! “Uči …”! (Buharija, tom I. str. 23). Ovo je trenutak kad je kroz vasionu odjeknula Allahova poruka, koja je nagovijestila vrijeme istine, vrijeme nauke i i razuma. Vrijeme Kelimei-Tevhida. Susret sa melekom govori o važnosti predavanja Kur’ana čovjeku u posjedovanje. Kur’an noć Objave naziva “Lejletul – Kadr”, što znači da je to noć časti, najveće vrijednosti i priznanja, a također je naziva i sa imenom “Lejletun-mubareke”, noć blagoslova, blagodati, najvećih darova i poklona. Nesumljivo je da je Kur’an objavljen u noći Kadr, i da je ta noć u mjesecu ramazanu. Kur’an nije kazao koja je to noć, niti se to iz ajeta sure El-Kadr može naslutiti. “Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane”. (El-Kadr, 1-5.). Ni Muhammed a. s. nije precizno označio kada je noć Lejletul Kadra, mada je želeći da udovolji znatiželji ashaba približno odredio vrijeme mubarek noći Lejletul-Kadra. Muhammed a. s. kaže: “Tragajte za Lejletul-Kadrom u zadnjoj desetini ramazana”. Kad to nije bilo dovoljno ashabima rekao je: “Tragajte za Lejletul-Kadrom u neparnim noćima posljednje desetine ramazana”. Još bliži odgovor Poslanik je dao riječima: “Ona je u zadnjoj dekadi, i to u devetoj noći što prolazi ili u sedmoj što ostaje”. Većina ashaba je na stanovištu da je noć Kadra 27. noć ramazana, a razloga za ovo stanovište je više: Broj riječi u suri “Kadr” je 30 – koliko iznosi i broj dana u ramazanu. Riječ “Hije” koja se odnosi na noć Kadr nalazi se na 27 mjestu ove sure, što je znak da je noć Kadra 27. noći ramazana. Lejletul-Kadr broji devet slova, a u suri “Kadr” je spomenuta tri puta. Ako ovo pomnožimo, npr: 3 x 9 dobijemo 27. Tragaoci za vrijednošću i blagodatima Kadra su zapravo tragaoci za porukom Kur’ana, njegovim smislom i sadržajem, jer Kur’an je živa riječ i zakon života vjernika. Vjernici ga ne drže samo u rukama, nego u srcima, dušama i mislima.  Svi oni koji traže noć Lejletul- Kadra trebaju tu noć tražiti u duhu poruke Resulullaha koji veli: “Ko provede Lejletul-Kadr u ibadetu i iskrenoj vjernosti, računajući na sticanje njezinih blagodati, biće mu oprošteni prošli grijesi”. Među najodabranije ibadete spada učenje i slušanje učenja Kur’ana. Rijetke su zemlje u svijetu koje imaju tradiciju učenja Mukabele – koju praktikuju muslimani naše zemlje. Ovu tradiciju učenja i slušanja Kur’ana treba čuvati. Mnoge Bošnjačke porodice i familije pored mukabele u džamijama praktikuju učenje mukabele u svojim kućama pred iftar. O vrijednosti ovoga ibadeta govori nam Allah dž. š. u ajetu sure El-Enfal gdje kaže: “Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju”. (S. El-Enfal, 2). Kur’an je pisan na kori drveta, na koži i sličnim predmetima, ali je snagom svoje poruke postao neizbrisiv u svijesti ljudi, sastavni dio života muslimana Mekke, Medine, Arabije i planete Zemlje. Ušao je u povijest kao snaga bez premca, postao je zakon i program života, kodeks ponašanja i morala.

LEJLETUL-KADR – NOĆ ISKRENE POBOŽNOSTI: Svi pripadnici islama, željni postizanja vrijednosti ove mubarek noći, zadnjih deset dana ramazana provode u posebnoj pobožnosti i ibadetu. Sljedbenici Islama ove noći obilježavaju I’tikafom, učenjem Kur’ana, zikrom, pomaganjem, razmišljanjem, dovom i drugim korisnim poslovima i ibadetima. Noć Kadr je noć Allahove milosti sa kojom je došla objava i poslanstvo Muhammedu a. s. Allah dž. š. u Kur’anu veli: “Ve ma erselnake illa rahmeten lil-alemin”, što znači: “A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali”. (S. El-Enbija, 107.). Lejletul-Kadr je noć smirenosti cijelog ljudskog bića. Na ovaj stupanj se može uzdići samo onaj koji je u dubini svog bića svjestan potrebe predanosti Allahu džellešanuhu. Lejletul-Kadr je vrhunac slavljenja Rabba, noć združene molitve: molitve svih meleka, ljudi i čitavog kosmosa. Džamije, mesdžidi, tekije, haremi, kuće i druga mjesta širom zemlje dišu molitvom – molitvom koja izvire iz srca. Sve je tada u pokretu: duša, srce, um i tijelo. U noći Lejletul-Kadra čovjek se oslobađa svih okova – ličnih i opštih, i pripada samo Allahu d. š. Jednom i Jedinom Gospodaru. Sa čovjekom u molitvi učestvuju i meleki koje predvodi najodabraniji melek Džebrail. To nam dočarava i hadis Muhammed a. s. koji kaže: “Kada nastupi noć Kadr silazi Džibril sa skupinama meleka čineći dove i donoseći pozdrave svakom onom koji je u molitvi u položaju stajanja ili sjedenja i spominjanju Allaha dž. š.”. Lejletul-Kadr je najveći praznik naših duša, praznik meleka, noć molitve u čijoj milozvučnosti skladno učestvuju ljudi i meleki.

LEJLETUL-KADR – NOĆ DOVE: Lejletul-Kadr je i noć u kojoj se prima svaka iskrena dova, želja i nada.  Imajući na umu da je Dova ili molba Allahu dž. š. bila i ostala spona i most koji povezuje Stvoritelja i Njegovo stvorenje; nemojmo propustiti da u noći Lejletur-Kadra dokučimo Allahovu milost, blagodat i bereket. Dova je posebno potrebna današnjem čovjeku koji u brzom i dinamičnom životu često izgubi orijentaciju i islamsku ravnotežu između duhovnog i materijalnog. Čovjeka treba uputiti dovi, kao vidu svakodnevne veze s njegovim Stvoriteljem, od jutarnjeg buđenja do večernjeg lijeganja; da dovom čisti svoju dušu i istraje na Allahovom putu. Istina, naš iman treba biti kristalno čist – bez ikakve sumnje, kako bi nam dova bila primljena. Zato vjernici u ovoj noći mole Allaha dž. š. da im primi tewbu – pokajanje. Ali, vjernici moraju znati da je ovo i noć kada i obične svakodnevne želje i nade mogu uputiti svome Gospodaru Allahu dž. š.,  koji dove, želje i nade vjernika prima i ispunjava. Allah dž. š. dozvoljava da želje i nade ožive u ovoj mubarek noći i da dobiju krila. U ovoj noći nek vjernici otvore svoja srca i duše i ne sumnjaju u Allahovu dž. š. milost koja je neograničena. Hazreti Aiša r. a. priča da je pitala Resulullaha šta je najbolje učiti u noći Lejletul-Kadra, a Resul je odgovorio: “ Allahumme inneke ‘afuvvun, tuhibbul-‘afve, fåfu annii”, što na bosanskom jeziku znači: “Bože, Ti si onaj koji prašta, voliš oprost, pa oprosti i meni”. Lejletul-Kadr je noć Tevvekula – potpunog pouzdanja u Allaha dž. š. Jedino se Allahu treba prikloniti cijelim svojim bićem. Lejletul-Kadr je noć potvrđivanja imana – vjerovanja. Lejletul-Kadr je noć Tewhida i iskrenog izgovaranja riječi: “La ilahe illallah” Ova riječi monoteizma su formula najveće iskrenosti i bogobojaznosti. To je poziv istini i najčvršća veza sa svojim Gospodarom Allahom dž. š. To je džennetski ključ. Formula “La ilahe illallah”  kod Allaha ima posebnu počast i specijalan tretman. Ko ove riječi izgovori iskreno i po njima živi Allah dž. š. će ga uvesti u džennet. Često izgovaranje ovih riječi najbolji je način spominjanja Allaha, kako se to da vidjeti iz riječi Muhammed a. s. koje glase: “Efdaluz-zikri La ilahe illallah”, što znači: “Najbolje spominjanje Allaha je sa La ilahe illallah”. U drugom hadisu Muhammed a. s. kaže: “Najbolje što sam izrekao ja i vjerovjesnici prije mene je: “La ilahe illallah, vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, ve huve ‘ala kulli šejin kadir”,  što znači: “Nema Boga osim Allaha, On je Jedini, nema druga, Njemu pripada vlast nad svim, Njemu pripada svaka hvala i On je svemoćan”! (Tirmizija). Iz navedenog jasno proizilazi da noć Lejletul-Kadra treba provesti u izgovaranju riječi Kelimei-Tevhida “La ilahe illallah”. Lejletul-Kadr noć tesbiha: Koliko je ovo važno najbolje se vidi iz riječi Muhammed a. s. koje prenosi ashab Ebu Hurejre, a koje glase: “Dvije su izreke lahke jeziku, teške na ahiretskoj tezulji i drage Milostivom: “Subhanellahi, ve bi hamdihi, subhanellahil-azim”. Dakle, ove riječi treba što više učiti u noći Lejletu-Kadra. Lejletul-Kadr je noć vazova, predavanja i poučavanja. Allah dž. š. je u noći Lejletu-Kadra istakao značaj nauke i znanja koji su osnov življenja svakog čovjeka i obaveza koja traje od rođenja do smrti. Muhammed a. s. kaže: “Malo znanja bolje je od puno (dobrovoljnog) ibadeta”. Prema tome noć Lejletul- kadra treba biti noć poučavanja, savjeta – noć promišljanja i nijjeta da se neprestalno stiče nauka. U ovoj noći vaizi trebaju ukazati na strahote rata, problem gladi i gaženja ljudskih prava i dostojanstva. Islam je vjera mira i slobode, što se najbolje da vidjeti iz Kur’ana a. š. kao riječi Muhammed a. s. na oprosnom hadždžu. Allah je mir, On voli mir i poziva u mir, islamski posdrav je mir, a vjernik svoj namaz završava sa riječima mira. Koliko su nam potrebni ovi principi to mi u Bosni najbolje znamo. Rijaset IZ-e je noć Lejletul-Kadra porglasio kao Noć vjerske pouke. Bošnjaci moraju nastojati da ovaj vid poučavanja shvate kao temeljni emanet kojim ih je zadužio Allah dž. š. i da je ovaj vid ibadeta: u kući, mesdžidu, džamiji, mektebu, školi …, temelj našeg opstanka na ovim prostorima. Uzvišeni Bože, selam i salavat našem Poslaniku Muhammedu s. a. v. s., njegovom Ehli–bejtu, ashabima i šehidima.  Smiluj se Bože našim roditeljima, imamima i učiteljima. Ukabuli naše ibadete u ramazanu i ovoj veličanstvenoj noći Kadra. Uputi nas na pravi put. Podari nam mira, sloge i rahatluka. Bože ojačaj nam sigurnost i pomozi nam da u ovim krajevima čuvamo i očuvamo Tvoju uzvišenu vjeru Dini-Islam sve do Sudnjeg dana. Amin ja Rabbi!

Literatura: Kur’an – prevod B. Korkut, Sahihul-Buhari – prevod H. Škapur, Islamska misao, juli 1981. broj 32. str. 23-27., Preporod, 01. juli 1984. broj: 13/333. str. 1-6.).